Ohne Titel, 2003, 19 x 60 cm, Barytfoto / MDF

Ohne Titel, 2004, 55 x 28 cm
Barytfoto / MDF

Ohne Titel, 2004, je 31 x 27 cm, Barytfoto / MDF